ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Δεν λειτουργεί,  γιατί έχει κριθεί ακατάλληλη από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Αγ. Νικολάου.

Η μη χρησιμοποίηση της συγκεκριμένης αίθουσας έχει δημιουργήσει  πρόβλημα στη λειτουργία του σχολείου.